กลุ่มงานบริหาร(ITA)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 740  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจปี64 18 ม.ค. 65 07:56:41  นายณรงค์ ผิวงาม  93  57 
 739  ปลัด สธ.มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ 18 ม.ค. 65 07:54:24  นายณรงค์ ผิวงาม  62  43 
 715  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 12 มี.ค. 64 03:19:48  นิภา อินทนิล  106  147 
 713  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 28 ก.พ. 64 09:28:42  นิภา อินทนิล  104  121 
 693  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 23 ธ.ค. 63 08:42:59  นิภา อินทนิล  171  200 
 692  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 23 ธ.ค. 63 08:06:55  นิภา อินทนิล  124  166 
 690  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 23 ธ.ค. 63 04:18:21  นิภา อินทนิล  118  152 
 689  คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณศุขอำเภอเมืองจันทร์ 23 ธ.ค. 63 03:35:35  นิภา อินทนิล  120  154 
 688  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 23 ธ.ค. 63 02:57:56  นิภา อินทนิล  128  156 
 687  บทบาทหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐กฎ 22 ธ.ค. 63 15:14:25  นิภา อินทนิล  111  148 
 686  รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 22 ธ.ค. 63 14:58:54  นิภา อินทนิล  122  153 
 685  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 ธ.ค. 63 14:49:55  นิภา อินทนิล  118  154 
 664  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 4 ก.ย. 63 09:13:54  นิภา อินทนิล  124  166 
 663  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 4 ก.ย. 63 09:13:00  นิภา อินทนิล  113  164 
 662  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 4 ก.ย. 63 09:11:30  นิภา อินทนิล  113  155 
 645  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองจันทร์ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต 18 มิ.ย. 63 09:25:31  นิภา อินทนิล  120  161 
 644  บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 มิ.ย. 63 09:32:27  นิภา อินทนิล  118  164 
 643  หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563 งวดที่ 2 11 มิ.ย. 63 08:42:31  นิภา อินทนิล  117  145 
 642  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-4 11 มิ.ย. 63 08:39:38  นิภา อินทนิล  120  154 
 640  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3 10 มิ.ย. 63 17:56:59  นิภา อินทนิล  122  158