กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1099  ขอความร่วมมือดำเนินงานขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพวะ 17 มี.ค. 66 09:29:39  สุนิสา บัวโรย 
 1042  หนังสือขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัตืหน้าที่ประจำจุดตรวจฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566. 28 ธ.ค. 65 10:26:50  สุนิสา บัวโรย 
 946  ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดศรีสะเกษ (ครู ข) 9 ก.ย. 65 10:06:04  สุนิสา บัวโรย  59 
 871  ขอความร่วมมือเชิญกลุ่มเป้าหมายรับเกียรติบัตรต้นแบบเลิกเหล้า และเจ้าภาพงานบุญปลอดเหล้า 27 มิ.ย. 65 15:58:48  สุนิสา บัวโรย  61 
 869  ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 22 มิ.ย. 65 12:06:10  สุนิสา บัวโรย  59 
 865  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เบื้องต้นและเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย 17 มิ.ย. 65 13:19:56  สุนิสา บัวโรย  61 
 849  ขอความร่วมมือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องยกระดับ งานบุญ งานประเพณีปลอดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 30 พ.ค. 65 15:19:52  สุนิสา บัวโรย  60 
 841  ขอความร่วมมือเร่งคัดกรองพัฒนาการเด็กและคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย 20 พ.ค. 65 15:43:35  สุนิสา บัวโรย  62 
 836  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบที่ ๒/ ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 65 14:33:25  สุนิสา บัวโรย  58 
 834  ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ประชุมแนวทางการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โดยใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2 12 พ.ค. 65 13:43:42  สุนิสา บัวโรย  62 
 833  แจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) ปี 2565 12 พ.ค. 65 13:18:37  สุนิสา บัวโรย  63 
 832  ขอเชิญประชุมรับการติดตาม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพงานสุขศึกษา 12 พ.ค. 65 13:01:38  สุนิสา บัวโรย  61 
 826  ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ภารกิจการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น 6 พ.ค. 65 15:06:32  สุนิสา บัวโรย  61 
 825  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 6 พ.ค. 65 14:20:57  สุนิสา บัวโรย  61 
 822  ที่มีภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม 3 พ.ค. 65 12:49:14  สุนิสา บัวโรย  59 
 802  ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ ๑๐ 5 เม.ย. 65 15:59:47  สุนิสา บัวโรย  60 
 794  ขอความร่วมมือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๕ และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ/เสื้อบุคคลต้นแบบฯ 23 มี.ค. 65 09:37:42  สุนิสา บัวโรย  62 
 783  ขอเชิญรับตรวจราชการ 8 มี.ค. 65 16:02:33  สุนิสา บัวโรย  64 
 771  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานยาเสพติด ระดับจังหวัด 23 ก.พ. 65 11:41:16  สุนิสา บัวโรย  63 
 752  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบที่ ๑/ ๒๕๖๕ 4 ก.พ. 65 14:03:37  สุนิสา บัวโรย  70  11