EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (16)
 • 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไ
 •  07 ก.ค. 64 (7)
 • 3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 •  07 ก.ค. 64 (8)
 • 4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อส
 •  07 ก.ค. 64 (7)
        <<มีต่อ>>
    EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยคว
 •  15 มี.ค. 64 (0)
 • 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-
 •  16 มี.ค. 64 (16)
 • 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  16 มี.ค. 64 (10)
        <<มีต่อ>>
    EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกา
 •  07 ก.ค. 64 (8)
 • 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 •  07 ก.ค. 64 (8)
    EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 • 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ
 •  16 มี.ค. 64 (10)
 • 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 •  16 มี.ค. 64 (11)
        <<มีต่อ>>
    EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
 •  15 มี.ค. 64 (14)
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
 •  15 มี.ค. 64 (10)
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
 •  15 มี.ค. 64 (11)
        <<มีต่อ>>
    EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช
 •  15 มี.ค. 64 (10)
    EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานแ
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 •  15 มี.ค. 64 (10)
 • 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 •  15 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
 • 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบเว็บไซต์
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ
 •  16 มี.ค. 64 (20)
 • 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด
 •  16 มี.ค. 64 (15)
 • ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค สำนัก
 •  16 มี.ค. 64 (15)
        <<มีต่อ>>
    EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยไม่กระทำผิดวินัย
 • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 •  16 มี.ค. 64 (10)
 • 1.2 โครงการ
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ย
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้
 •  16 มี.ค. 64 (15)
 • 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริม
 •  16 มี.ค. 64 (11)
        <<มีต่อ>>
    EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 • 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภ
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มก
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 3.บันทึกข้อความ3.1) รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 1
 •  07 ก.ค. 64 (7)
 • 3. บันทึกข้อความ3.2) รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน
 •  05 ก.ย. 64 (2)
        <<มีต่อ>>
    EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 • 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ
 •  16 มี.ค. 64 (13)
 • 2.1 รายงานไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 3.1 รายงานไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ รอบ 12 เดือน
 •  05 ก.ย. 64 (2)
 • 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ 12 เด
 •  05 ก.ย. 64 (2)
        <<มีต่อ>>
    EB12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 1.2 โครงการ / กิจกรรม
 •  16 มี.ค. 64 (14)
 • 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
 •  17 มี.ค. 64 (12)
 • 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 •  17 มี.ค. 64 (10)
 • 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
 •  17 มี.ค. 64 (14)
        <<มีต่อ>>
    EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • 1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 •  16 มี.ค. 64 (11)
        <<มีต่อ>>
    EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
 • 1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บ
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในส
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • ผังกระบวนการใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หรือพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่ร
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่ม
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
 •  16 มี.ค. 64 (10)
        <<มีต่อ>>
    EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
 • 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใ
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (11)
        <<มีต่อ>>
    EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตน
 •  16 มี.ค. 64 (13)
 • 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (
 •  16 มี.ค. 64 (11)
 • 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 •  16 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนส่งเสริมคุณธรรม
 • 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (14)
 • 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 •  15 มี.ค. 64 (10)
 • 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
 •  15 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม
 • 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ
 •  15 มี.ค. 64 (0)
 • 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 •  16 มี.ค. 64 (13)
 • 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 •  16 มี.ค. 64 (12)
 • 2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด
 •  16 มี.ค. 64 (14)
 • แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 •  16 มี.ค. 64 (13)
        <<มีต่อ>>
    EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงา
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 •  15 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ
 • 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบท
 •  15 มี.ค. 64 (14)
 • 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 •  15 มี.ค. 64 (10)
 • 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเ
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเ
 •  15 มี.ค. 64 (13)
        <<มีต่อ>>
    EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 1.2 โครงการ
 •  15 มี.ค. 64 (14)
 • 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 •  15 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
 • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 1.2 โครงการ
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม
 •  15 มี.ค. 64 (12)
 • 4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 •  15 มี.ค. 64 (13)
        <<มีต่อ>>
    EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
 • 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน
 •  15 มี.ค. 64 (11)
 • 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
 •  15 มี.ค. 64 (13)
 • 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
 •  15 มี.ค. 64 (15)
 • 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง
 •  15 มี.ค. 64 (12)
        <<มีต่อ>>
    EB24 มีนโยบาย สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 • 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุ
 •  17 มี.ค. 64 (12)
 • 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 •  17 มี.ค. 64 (12)
 • 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา
 •  17 มี.ค. 64 (11)
 • 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
 •  17 มี.ค. 64 (14)
 • 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 •  17 มี.ค. 64 (13)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว