1. MOPH ITA ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
 • MOIT1.1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
 •  30 ธ.ค. 64 (20)
 • MOIT1.2คำสั่งคณะทำงาน
 •  30 ธ.ค. 64 (20)
 • MOIT1.3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 •  30 ธ.ค. 64 (20)
 • MOIT1.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 •  30 ธ.ค. 64 (19)
 • MOIT1_2.1บันทึกข้อความลงนามรับทราบ
 •  30 ธ.ค. 64 (21)
        <<มีต่อ>>
    2. MOPH ITA ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 • MOIT3.1รายงานผลการวิเคราะห์
 •  30 ธ.ค. 64 (23)
 • MOIT3.2วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา
 •  30 ธ.ค. 64 (24)
 • MOIT3.3ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 •  30 ธ.ค. 64 (23)
 • MOIT4_1.1
 •  30 ธ.ค. 64 (22)
 • MOIT4_1.3แผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
 •  30 ธ.ค. 64 (19)
        <<มีต่อ>>
    3. MOPH ITA ตัวชี้วัด การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • MOIT6_1.1มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT6_1.2มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT6_1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT6_2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT6_2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
 •  30 มี.ค. 65 (2)
        <<มีต่อ>>
    4. MOPH ITA ตัวชี้วัด การส่งเสริมความโปร่งใส
 • MOIT10_1คู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT10_2คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  30 มี.ค. 65 (1)
 • MOIT10_3หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT10_4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  30 มี.ค. 65 (3)
 • MOIT11_1บันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
 •  30 มี.ค. 65 (1)
        <<มีต่อ>>
    5. MOPH ITA ตัวชี้วัด การรับสินบน
 • MOIT13.1บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นาเผยแพร
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT13.3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT13.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT13.2มีคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 •  30 มี.ค. 65 (6)
 • MOIT14_1มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
 •  30 มี.ค. 65 (2)
        <<มีต่อ>>
    6. MOPH ITA ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 • MOIT15_1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บน
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT15_2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช
 •  30 มี.ค. 65 (6)
 • MOIT15_3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT15_4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT15_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  30 มี.ค. 65 (3)
        <<มีต่อ>>
    7. MOPH ITA ตัวชี้วัด การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 • MOIT16แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม_1
 •  30 มี.ค. 65 (5)
 • MOIT16แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม_2
 •  30 มี.ค. 65 (3)
 • MOIT16แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม_3
 •  30 มี.ค. 65 (3)
 • MOIT16แผนชมรมจริยธรรม_1
 •  30 มี.ค. 65 (3)
 • MOIT16แผนชมรมจริยธรรม_2
 •  30 มี.ค. 65 (3)
        <<มีต่อ>>
    8. MOPH ITA ตัวชี้วัด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • MOIT18_1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโ
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT18_2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT18_3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 •  30 มี.ค. 65 (5)
 • MOIT18_4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
 •  30 มี.ค. 65 (2)
 • MOIT19_1บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ
 •  30 มี.ค. 65 (5)
        <<มีต่อ>>
    9. MOPH ITA ตัวชี้วัด การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
 • MOIT22_1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริต
 •  30 มี.ค. 65 (3)
 • MOIT22_2ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
 •  30 มี.ค. 65 (4)
 • MOIT22_3ิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 •  30 มี.ค. 65 (5)
 • MOIT22_4ภาพถ่ายกิจกรรม
 •  30 มี.ค. 65 (5)
 • MOIT22_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  30 มี.ค. 65 (2)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว