รายงาน Online

รายงานไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานคนเดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด19

รายงานบุญปลอดเหล้า จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงานบุญปลอดเหล้า สสจ.ศรีสะเกษ

รายงาน กลุ่มงานเภสัช(งานคุ้มครองผู้บริโภค)

คบส.1 ,อาหารปลอดภัย ,เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อรายงานLink ที่กรอกรายงานหมายเหตุ
1.รายงานสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำร้านขายของชำ 4.0
2.แบบตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร
3.การเก็บข้อมูลตัวอย่างแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยข้อมูลตัวอย่างแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย
4.ข้อมูลการสำรวจและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายการสำรวจและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ชื่อรายงานLink รายงานหมายเหตุ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
รายงานการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายงานการประเมิน
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
รายงานการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติรายงานการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ผู้สูงอายุประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
รายงานการประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายงานการประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

งานบุญปลาร้าสุก

ชื่อรายงานLink รายงานหมายเหตุ
งานบุญปลาร้าสุกกรอกงานบุญปลาร้าสุก