ข้อมูลทั่วไป อำเภอเมืองจันทร์

By | กุมภาพันธ์ 2, 2022

ปราสาทเมืองจันทร์(โบราณสถานประจำอำเภอ)

ธาตุบ้านเมืองจันทร์
     ตั้งอยู่ในเขตวัดบ้านเมืองจันทร์ บ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งบ้านเมืองจันทร์เป็นชุมชนโบราณที่มีลักษณะเนินดินรูปวงกลม มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ๑ ชั้น ธาตุบ้าน
เมืองจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโบสถ์หลังใหม่ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อเก็จ ลักษณะรูปทรง
คล้ายธาตุลาว อาจดัดแปลงมาจากปรางค์ขอมก่ออิฐ สอดินเหนียวฉาบปูน ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการก่ออิฐ
แบบเขมร ตัวเรือนธาตุทึบ มีซุ้มจรนำทั้ง ๔ ด้าน ซุ้มจรนำทั้ง ๔ ด้านก่อปิดทึบ บัวหัวเสาประตูซุ้มจรนำ
สลักเป็นลายบัวคว่ำบัวหงาย ส่วนหลังคาก่อด้วยอิฐทึบชั้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายส่วนเรือนธาตุแต่ลดหลั่น
ขึ้นไปจนถึงยอด ยอดเป็นยอดแหลมคล้ายเจดีย์โบกปูน ไม่สามารถกำหนดอายุได้อย่างชัดเจน

1. ขนาดและที่ตั้ง

อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 3539โดยแยกออกจากอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 95.83 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษมาทางทิศตะวันตกประมาณ 36 กิโลเมตร

2. อาณาเขตและการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 3 ตำบล 52 หมู่บ้าน 3,455 หลังคาเรือน มีอาณาติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภออุทุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอรัตนะบุรีและอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

3. การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล  2 เทศบาลตำบล 1 อบต. 52 หมู่บ้าน จำนวน 3,455 หลังคาเรือน

4. ลักษณะทางสังคมประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นกลุ่มเชื้อสายส่วย ส่วนที่เหลือ จะเป็นเชื้อสายลาว ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย การประกอบอาชีพ ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือ ค้าขายรับจ้าง และรับราชการ และประมาณร้อยละ 20 ของเกษตรกรอำเภอเมืองจันทร์ จะประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเช่น ปลูก พริก หอม กระเทียม เป็นต้น

5. การศึกษาและวัฒนธรรมประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษ คือ ยึด “จารีตสิบสอง ครองสิบสี่” เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ทั้งสิ้น ดังนี้1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง2) ระดับประถมศึกษา 12 แห่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง3) ระดับมัธยมศึกษา (เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 2 แห่ง วัด และสำนักสงฆ์ 21 แห่ง 
6.สถานพยาบาลของรัฐ
มีสถานบริการของรัฐจำนวน 6 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาซิว

7. การคมนาคม การคมนาคมขนส่งติดต่อโดยทางบก ถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคมติดต่อ ระหว่างอำเภอ มีดังนี้ถนนสายอำเภออุทุทมพรพิสัย – บ้านหนองแคนใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์ถนนสายอุทุมพรพิสัย – บ้านตาโกน ตำบลตาโกนถนนสายบึงบูรณ์ – อำเภอห้วยทับทัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *