วิสัยทัศน์ พันธกิจ

By | กุมภาพันธ์ 5, 2022

1.ลักษณะสำคัญขององค์กร
1.1 ลักษณะพื้นฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ข้อกำหนด    ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน  ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์  หรือผลการกระทำเน้นงานที่คาดหวังขององค์การโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากรเพื่อให้เกิดการรับรู้  ความเข้าใจ  และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร  อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ทีมงานของหน่วยงาน ได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง แนวทางการกำกับดูแลบริหาร-จัดการภายในองค์กร มีการถ่ายทอดสื่อสารทิศทางและแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการทบทวนผลการดำเนินงานของหน่วยงานในเวทีการประชุมทบทวนระบบงาน/เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจำทุกเดือน และ/หรือ เมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน(CQI) ทิศทางการบริหารและการบริการ

      วิสัยทัศน์ (Vision)
“เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวม ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข”
·       พันธกิจ (Missions)

M1 : พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
M2 : เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน
M3 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เกิดการบริการที่ประทับใจด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
M4 : พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
M5 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ

·       เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes)
1.         ลดการป่วยตายใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ
2.         ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรายใหม่ในกลุ่มโรคที่สำคัญและป้องกันได้
3.         ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา ในคุณภาพบริการ
4.         บุคลากรมีคุณภาพ ความสุข และผูกพันต่อองค์การ
5.         โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพได้รับการรับรองคุณภาพทุกระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

·       ค่านิยมหลัก (Core Value)
1.         มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสุขภาพองค์รวม
2.         ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
3.         ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์คุณภาพและความสุข
4.         ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4
5.         สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *